Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

PORADNIK DLA PACJENTÓW

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Wszelkie świadczenia medyczne, jakie możemy uzyskać w poradniach specjalistycznych należą do grupy zwanej ambulatoryjnymi świadczeniami specjalistycznymi. Noszą one nazwę porad specjalistycznych. Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas kieruje np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Sami zaś decydujemy, którą placówkę medyczną wybieramy. Nie istnieje pojęcie rejonizacji.


Gdzie mogę sprawdzić, która poradnia ma kontrakt z NFZ?

Wykaz poradni wraz z numerem kontaktowym dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne, jak również w punktach informacyjnych NFZ oraz przychodniach.


Skierowania

Świadczenia w przychodniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania, które może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz udzielający świadczenia w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie może mieć dwojaki charakter:

 • konsultacyjny (ma na celu jednorazowe wydanie opinii o stanie zdrowia i przekazanie pacjenta z powrotem do lekarza kierującego), bądź
 • zawierający prośbę o objęcie leczeniem stałym (w sytuacji, gdy lekarz uzna, że pacjent wymaga stałej opieki specjalistycznej). Oznacza to, że podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista podejmuje decyzję, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest przejęcie leczenia.

Od stycznia 2015 roku wymagane jest dostarczenie oryginału skierowania w terminie 14 dni* od daty wpisania na listę oczekujących. Pacjent, który nie dostarczy skierowania w terminie, zostaje skreślony z listy.

*Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.: do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących; termin kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia.


Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika
 • onkologa
 • psychiatry
 • dentysty
 • wenerologa
Skierowania do specjalisty nie okazują

Skierowania do specjalisty nie okazują:

 • inwalidzi wojenni,
 • kombatanci i osoby represjonowane,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Uwaga!

 • Niedopuszczalna jest praktyka odsyłania pacjentów z powodu wadliwości skierowania.
 • Niedopuszczalne jest odsyłanie chorego do lekarza rodzinnego aby wystawił potrzebne skierowanie.
 • Niedopuszczalne jest organizowanie zapisów pacjentów na wizytę do specjalisty przez rejestrację raz na miesiąc/kwartał/ pół roku itp.
 • Od 2015 roku wymagane jest także skierowanie do dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich.


Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne tak długo, jak długo istnieją przesłanki medyczne wskazujące na potrzebę podjęcia leczenia lub wykonania badań. Zasadą jest więc, iż skierowanie zachowuje ważność do czasu jego realizacji.

Wyjątki:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – ważne jest przez 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną - traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego - ważność wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia.

Rodzaje porad w AOS

Świadczenia zachowawcze dla pacjentów AOS obejmują następujące typy porad:

 • pohospitalizacyjną – w ramach tej porady pacjent, który był leczony w szpitalu, może w ciągu trzydziestu dni od pobytu w oddziale udać się do poradni przyszpitalnej aby otrzymać świadczenie;
 • specjalistyczną pierwszorazową – świadczenie wykonywane na rzecz pacjenta, który trafia do danej poradni po raz pierwszy.;
 • specjalistyczną – świadczenie obejmuje ocenę stanu zdrowia pacjenta lub ocenę przebiegu leczenia, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych. Udzielane świadczeniobiorcy, który na stałe podjął leczenie w placówce;
 • specjalistyczną zabiegową – świadczenie, w ramach którego wykonuje się procedurę zabiegową w celach diagnostycznych lub terapeutycznych;
 • specjalistyczną receptową – lekarz bez dokonania osobistego badania pacjenta może wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Porada recepturowa finansowana przez NFZ powinna odbywać się nie częściej niż co 90 dni, w odstępie dłuższym niż 14 dni, w stosunku do innych typów porad.

Ważne!

 • Dopóki chory jest pod opieką poradni specjalistycznej wszystkie badania konieczne dla monitorowania przebiegu leczenia musi mieć zlecone przez lekarza specjalistę z tej placówki. Niedopuszczalne jest odsyłanie pacjenta po skierowania na badania do lekarza rodzinnego.
 • W przypadku, kiedy pacjent poradni specjalistycznej wymaga kontroli i ma wyznaczoną wizytę, a nie może z przyczyn zdrowotnych sam dotrzeć do gabinetu, musi otrzymać od lekarza specjalisty zlecenie na transport.
 • Podczas wizyty pacjent powinien zostać zapisany na termin kolejnej wizyty u specjalisty, jeżeli jest ona potrzebna.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"