Rehabilitacja

PORADNIK DLA PACJENTÓW

Rehabilitacja

Rehabilitacja lecznicza to zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Polega ona przede wszystkim na korzystaniu z zabiegów fizjoterapeutycznych, czy wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez lekarza.


Cztery możliwości otrzymania przez pacjenta rehabilitacji leczniczej

Świadczenia można uzyskać:

 1. w warunkach ambulatoryjnych
 2. w warunkach domowych
  — w stosunku do pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie może dotrzeć do miejsca, gdzie zwykle udzielone byłoby im świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej
  — decyzję o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych podejmuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu
  — każda poradnia, zakład lub przychodnia rehabilitacji, która ma podpisaną umowę na świadczenia ambulatoryjne, ma obowiązek udzielania świadczeń w warunkach domowych (jeżeli istnieje taka konieczność). Pacjentowi przysługuje rehabilitacja trwająca do 80 dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie której może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.
 3. w ośrodku lub oddziale dziennym
  — w stosunku do pacjenta, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego
  świadczenia obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych
  — w ramach tego rodzaju rehabilitacji realizowane są zabiegi z zakresu: rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego; rehabilitacji słuchu i mowy, wzroku; rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej
  — rehabilitacja trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie; w przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku rehabilitacja trwa do 120 osobodni w roku kalendarzowym. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 dni w ciągu 3 miesięcy. Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.
  — skierowanie na ten rodzaj rehabilitacji wypisuje (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarz POZ lub lekarza specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.
 4. w warunkach stacjonarnych
  — w stosunku do pacjenta, który ze względu na kontynuację leczenia wymaga stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
  — w ramach tego rodzaju rehabilitacji wykonywane są zabiegi: stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej i kardiologicznej
  — czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni, pulmonologicznej do 3 tygodni, kardiologicznej od 2 do 5 tygodni; czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 do 16 tygodni.
  — skierowanie na leczenie stacjonarne może wystawić lekarz specjalista z oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznejSkierowanie na rehabilitację

Świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej wymaga skierowania – może je wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Istnieją jednak pewne ograniczenia (jak np. na rehabilitację w ośrodku dziennym). Ograniczeniom podlega skierowanie związane jest z wadą postawy. Wówczas do jego wystawienia jest uprawniony:

- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą:

 • rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu
 • chirurgii ortopedycznej, ogólnej lub urazowo-ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

- lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie: chirurgii ortopedycznej, urazowo-ortopedycznej; ortopedii i traumatologii; rehabilitacji narządu ruchu, ogólnej lub medycznej

- lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie na zabieg rehabilitacyjny powinniśmy zarejestrować w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia – po tym terminie skierowanie traci ważność.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"