Leki

PORADNIK DLA PACJENTÓW

Leki

Lekiem, czyli zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, produktem leczniczym jest „substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.


Co to jest lek refundowany?

Leki refundowane są to takie leki, których cenę w całości lub częściowo pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister Zdrowia co 2 miesiące aktualizuje listę leków refundowanych w oparciu o analizę ekonomiczną i ocenę skuteczności danej substancji leczniczej. Lista leków refundowanych zawiera leki bezpłatne, leki wydawane z odpłatnością ryczałtową oraz leki wydawane z odpłatnością 30% i 50%.


Kto może otrzymać lek refundowany?

Pacjent może zaopatrzyć się w aptece w lek refundowany, jeśli:

 • jest ubezpieczony,
 • posiada ważną, prawidłowo wystawioną przez lekarza receptę,
 • lekarz, który wystawił mu receptę jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego lub zarejestrował się w NFZ,
 • lek jest refundowany czyli lek znajduje się w wykazach leków objętych dopłatą z budżetu państwa,
 • lek wydany jest pacjentowi we wskazaniu objętym refundacją.

Należy pamiętać, że lek przepisany seniorowi we wskazaniu, którego nie obejmuje refundacja, nie może zostać wydany bezpłatnie, nawet jeżeli znajduje się na liście preparatów programu 75+. 


Ile wynoszą dopłaty do leków refundowanych?

Pacjent może otrzymać w aptece lek bezpłatnie, za drobną dopłatą ryczałtową, wynoszącą 3,20 PLN (w przypadku leków recepturowych ryczałt wynosi 8,80 zł) lub za dopłatą 30% lub 50% ceny leku.

Leki refundowane, znajdujące się na wykazach refundacyjnych, podzielone są na grupy o identycznym składzie lub zbliżonym działaniu terapeutycznym, czyli w tzw. grupy limitowe. W każdej takiej grupie znajdują się leki droższe i tańsze.

Co dwa miesiące Minister Zdrowia publikuje Obwieszczenia z wykazami leków refundowanych. W obwieszczeniu wskazywany jest lek, który stanowi podstawę limitu refundacji. Oznacza to, że dla tego leku dopłata pacjenta wyniesie 3,20 PLN, 30% lub 50% jego ceny.

Dla pozostałych leków z tej grupy dopłata z budżetu wynosi tyle, ile wyniosła dla leku wyznaczającego limit, a pacjent pokrywa różnicę między wartością dopłaty z NFZ i ceną leku określoną przez producenta. Często oznacza to, że lek objęty dopłatą ryczałtową w praktyce kosztuje więcej.


Przykład:

Cena leku refundowanego, oznaczonego jako bezpłatny (B) wynosi 149,00 zł.
Limit refundacyjny dla grupy, w której lek się znajduje wynosi 100,00 zł.
Pacjent płaci różnicę, czyli 49,00 zł.


Czy ceny leków refundowanych różnią się w zależności od apteki?

Ceny leków refundowanych są takie same we wszystkich aptekach. Nie trzeba szukać tańszego leku, odwiedzając kilka aptek. Ceny te mogą się jednak zmieniać co dwa miesiące i co dwa miesiące inny odpowiednik danego leku może być najtańszy.


Czy mogę zamienić przepisany lek na jego tańszy odpowiednik?

Farmaceuta powinien posiadać w aptece leki, które dla pacjenta w każdej grupie limitowej są najtańsze i powinien poinformować pacjenta, któremu lekarz przepisał droższy lek, że istnieje jego tańszy odpowiednik. Warto przy zakupie leków prosić aptekarza o wydanie najtańszego odpowiednika przepisanego leku. Warto również o przepisanie najtańszego odpowiednika prosić lekarza w gabinecie. W ten sposób możemy w istotny sposób wpłynąć na zmniejszenie wydatków na leki z naszej kieszeni.


Gdzie mogę znaleźć informacje o lekach refundowanych?

Wykaz leków refundowanych znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych


title

Czy osoby starsze mają jakieś dodatkowe uprawnienia w zakresie leków refundowanych?

Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków oraz wyrobów medycznych, ujętych w osobnym wykazie S dotyczącym tej grupy wiekowej. Projekt leki 75+ jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki mają ukończony 75. rok życia.


Co trzeba zrobić, by otrzymać bezpłatny lek?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków dla osób 75+
 • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S. Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie leków dostępnych bezpłatnie.


Jakie leki znajdują się w wykazie leków bezpłatnych dla osób 75+?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub wynoszącą 30%. Jakkolwiek dla seniorów objętych programem leki 75+ (spełniających wyżej wymienione kryteria) pozostają one bezpłatne.

W wykazie leków refundowanych, który obowiązuje od 1 marca 2018 r., znalazło się 1745 pozycji (na co składa się 788 preparatów) obejmujących 122 substancje czynne.

Są to leki stosowane w leczeniu schorzeń uznawanych za najczęściej występujące u osób starszych:

 • Chorób metabolicznych (cukrzyca, hiperlipidemia)
 • Chorób układu krążenia
 • Chorób okulistycznych (jaskra)
 • Chorób płuc (POCHP)
 • Problemów z oddawaniem moczu
 • Zaburzeń psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe)
 • Chorób neurologicznych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)
 • Zaburzeń krzepnięcia

Aktualny wykaz leków (załącznik D do obwieszczenia refundacyjnego), który można pobrać oraz szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: http://75plus.mz.gov.pl/.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"