ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

PORADNIK DLA PACJENTÓW

ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta (w skrócie: ZIP) to ogólnopolski serwis dla pacjentów funkcjonujący od 1 lipca 2013 r. Udostępnia on zarejestrowanym użytkownikom dane gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym dotyczące udzielanych świadczeniach i ich kosztów sfinansowanych przez NFZ. ZIP uwzględnia ponadto praktyczną wiedzę nt. korzystania z opieki medycznej finansowanej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą. Ponad 1,5 mln. użytkowników, którzy zarejestrowali się w ZIP-ie i posiadają własne konto na stronie internetowej (http://zip.nfz.gov.pl), ma stały dostęp do aktualizowanej na bieżąco zawartości serwisu.
Jakie informacje może znaleźć pacjent w ZIP?

System ZIP udostępnia informacje na temat:

  • historii leczenia i udzielonych świadczeń – gdzie i kiedy się leczyliśmy i ile NFZ zapłacił za nasze leczenie od 2008 roku?
  • miejsca na liście oczekujących na świadczenie medyczne – do jakich świadczeń oczekujemy? Które miejsce w kolejce zajmujemy?
  • potwierdzenia przez eWUŚ naszego prawa do świadczeń – czy „świecimy się” na zielono w systemie? Czy i kiedy zostały opłacone składki za nasze ubezpieczenie zdrowotne w ZUS?
  • deklaracji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – kogo wybraliśmy na naszego lekarza, pielęgniarkę i położną POZ?
  • zrefundowanych leków i zaopatrzenia medycznego – gdzie i kiedy wykupiliśmy refundowaną receptę? W jakiej wysokości NFZ dopłacił do naszego leku? Kiedy otrzymaliśmy refundowany wózek/protezę/aparat słuchowy?
  • skierowań na leczenie uzdrowiskowe – na jakim etapie realizacji jest nasz wniosek do sanatorium? Gdzie i kiedy korzystaliśmy dotychczas z leczenia uzdrowiskowego?

Pamiętajmy: jeśli stwierdzimy, że informacje zawarte w ZIP są nieprawdziwe, możemy zgłosić ten fakt za pośrednictwem serwisu.

Ponadto w specjalnym dziale „Gdzie się leczyć?” dowiemy się, gdzie możemy leczyć się bezpłatnie. Bez problemu znajdziemy poradnię czy gabinet stomatologiczny; sprawdzimy godziny otwarcia aptek, lokalizację punktów nocnej opieki i szczegóły trwających programów profilaktycznych.


Kto może założyć konto w ZIP?

Konto w ZIP może założyć dla siebie każda pełnoletnia osoba (za okazaniem dowodu tożsamości) oraz osoba małoletnia, która ukończyła 16 r.ż. (również po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu).

Od grudnia 2013 r. istnieje także możliwość założenia konta ZIP dla dziecka. Login i hasło przekazywane są członkowi rodziny, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Dla założenia konta dziecka, konieczne jest posiadanie własnego konta w serwisie.


Jak można uzyskać dostęp do ZIP?

W celu uzyskania dostępu do ZIP należy obowiązkowo wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/reg/regadd@default+start

Po jego wypełnieniu należy udać się osobiście z dowodem osobistym bądź paszportem do oddziału NFZ, gdzie otrzymamy dane dostępowe: identyfikator oraz hasło tymczasowe. Po ich otrzymaniu można swobodnie korzystać z serwisu.
Należy przy tym pamiętać, iż chcąc złożyć wniosek w imieniu osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie jesteśmy zobligowani dołączyć do wniosku dokumenty, które potwierdzą, iż możemy działać w imieniu tych osób (np. odpis aktu urodzenia lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego lub ubezwłasnowolnionego).

Alternatywnie można uzyskać dostęp do ZIP za pomocą Profilu Zaufanego W takiej sytuacji nie ma konieczności wizyty w oddziale NFZ. Osoby posiadające Profil Zaufany (po wypełnieniu formularza) logują się do ZIP na stronie internetowej: https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/secure/open@default

Rejestracja oraz korzystanie z serwisu są całkowicie bezpłatne.
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta będzie bezpłatną aplikacją internetową połączoną z ZIP. W ramach aplikacji każdy pacjent będzie miał dostęp przez Internet do swoich danych medycznych i historii leczenia. Możliwe będzie również przeglądanie otrzymanych recept i skierowań. Za pośrednictwem IKP przykładowo pacjent będzie mógł upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych bądź informacji o stanie zdrowia. Aplikacja będzie stopniowo udoskonalana, docelowo ma objąć wszystkich świadczeniodawców (zarówno publicznych jak i prywatnych) oraz świadczeniobiorców.


Jak będzie można założyć IKP?

  1. Każdy z nas będzie miał możliwość założenia konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego IKP i udanie się do urzędu celem potwierdzenia tożsamości.
  2. Osoby posiadające profil zaufany w systemie ePUAP będą mogły założyć konto bez wychodzenia z domu poprzez wprowadzenie do formularza rejestracyjnego IKP dane profilu ePUAP.
  3. Podobnie osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły założyć konto bez konieczności wizyty w urzędzie poprzez wypełnienie formularza IKP online i złożenie pod nim kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"