ABC Diagnostyki kardiologicznej

Diagnostyka inwazyjna

Polacy żyją kilka lat krócej niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej!

Zgodnie z danymi WHO przewidywana długość życia nowo urodzonego mieszkańca naszego kraju jest około 7 lat krótsza niż mieszkańca Szwajcarii.

Zabójcą nr 1 są w Polsce choroby układu krążenia - tysiące osób umiera w ciągu roku z powodu zawału serca i udaru mózgu. Kolejne tysiące stają się inwalidami z powodu tych schorzeń.

Znając poszczególne czynniki ryzyka, możemy określić swoje własne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a trafna diagnoza wystawiona w porę może uratować życie!


Biochemiczna diagnostyka nadciśnienia tętniczego

W Pracowni Biologicznie Czynnych Peptydów Zakładu Biologii Medycznej wykonywane są laboratoryjne badania wykorzystywane w klinicznej diagnostyce wtórnego nadciśnienia tętniczego. W ramach rutynowych badań oznaczane jest stężenie białka reniny w osoczu oraz aldosteronu w surowicy metodą radioimmunologiczną (ang. Radioimmunoassay; RIA) u pacjentów po pionizacji lub po obciążeniu solą fizjologiczną.

Ocena wskaźnika stężenia aldosteron/renina (ang. Aldosterone to Renin ratio, ARR) jest podstawowym przesiewowym testem w kierunku pierwotnego hiperaldosteronizmu (ang. Primary aldosteronism; PA), jako przyczyny nadciśnienia tętniczego. Oceny ARR dokonuje się u pacjentów po wyrównaniu stężenia potasu we krwi, przy kontrolowanym spożyciu sodu w diecie (dieta normosodowa) i po modyfikacji stosowanego leczenia hipotensyjnego. Pobranie próbki krwi w celu oceny ARR przeprowadzane jest w pozycji siedzącej, w godzinach porannych, chory przed pobraniem spędza 2- 4 godziny w pozycji pionowej (siedzenie, stanie, chodzenie).

Test hamowania 0,9% roztworem NaCl (tzw. test obciążenia solą fizjologiczną) polega na dożylnym podaniu choremu pozostającemu w pozycji siedzącej 2 litrów 0,9% roztworu NaCl w ciągu 4 godzin. Ocenie podlega stężenie reniny i aldosteronu przed i po zakończeniu wlewu. Wynik stężenia aldosteronu po zakończeniu testu pozwala na podjęcie decyzji o rozpoznaniu lub wykluczeniu PA.

Pracownia wykonuje również oznaczenia stężenia aldosteronu w próbkach krwi pobieranych podczas cewnikowania żył nadnerczowych (ang. Adrenal Venous Sampling; AVS), badanie to jest metodą z wyboru w różnicowaniu postaci PA.

Na potrzeby diagnostyki guzów wydzielających katecholaminy (guza chromochłonnego i przyzwojaków; ang. pheochromocytoma – paraganglioma, PPGL), w ZBM - PBCP wdrożona została wysokospecjalistyczna metoda oznaczania stężenia wolnych metoksykatecholamin, tj. normetanefryny (NMN), metanefryny (MN) i metoksytyraminy (MTY) w osoczu z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. High-performance Liquid Chromatography; HPLC) z detekcją kulometryczną. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi metoda ta należy do najbardziej czułych i specyficznych w diagnostyce PPGL.

Wyniki wyżej wymienionych badań są interpretowane przez zespół lekarzy Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii.


.

Terapia monitorowania stężeniem leku we krwi

To pomiar minimalnego - przed podaniem porannej dawki leku, w stanie stacjonarnym.

Obejmuje następujące leki:

 • Digoksyna w surowicy
 • Leki antyarytmiczne
  • amiodaron + dezetyloamiodaron w surowicy
  • propafenon + 5-hydroksypropafenon w surowicy
  • meksyletyba w surowicy
  • sotalol w surowicy
 • Leki przeciwpadaczkowe
  • fenytoina w surowicy
  • karbamazepina w surowicy
  • kwas walproinowy w surowicy
 • Leki immunosupresyjne
  • cyklosporyna w pełnej krwi
  • takrolimus w pełnej krwi
  • ewerolimus w pełnej krwi
  • kwas mykofenolowy (MPA) w osoczu

Do wykonania oznaczeń w surowicy krwi niezbędne jest pobranie 3 ml krwi na skrzep (tak aby otrzymać 1 ml surowicy). Do oznaczeń w osoczu i pełnej krwi należy pobrać 2 ml krwi do probówki zawierającej K3-EDTA.

Badania wykonywane są zwalidowanymi metodami wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz metodami immunochemicznymi z zastosowaniem technik: EMIT, MEIA, FPIA.


Kontrola leczenia przeciwpłytkowego

Efekt przeciwpłytkowy aspiryny (ASA) jest monitorowany metodą agregacji optycznej bogatopłytkowego osocza indukowanej epinefryną oraz w analizatorze funkcji płytek PFA-100 przez pomiar czasu zamknięcia (CT) w układzie Kolagen/Epinefryna (CT-CEPI) i Kolagen/ADP (CT-CADP).

Wydłużenie CT -CEPI (powyżej 165 sek.) przy prawidłowym CT -CADP (w zakresie 71-118 sek.) świadczy o wrażliwości pacjenta na ASA oraz efektywnym leczeniu przeciwpłytkowym.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"