ABC Diagnostyki kardiologicznej

Tomografia Komputerowa - diagnostyka nieinwazyjna

Polacy żyją kilka lat krócej niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej!

Zgodnie z danymi WHO przewidywana długość życia nowo urodzonego mieszkańca naszego kraju jest około 7 lat krótsza niż mieszkańca Szwajcarii.

Zabójcą nr 1 są w Polsce choroby układu krążenia - tysiące osób umiera w ciągu roku z powodu zawału serca i udaru mózgu. Kolejne tysiące stają się inwalidami z powodu tych schorzeń.

Znając poszczególne czynniki ryzyka, możemy określić swoje własne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a trafna diagnoza wystawiona w porę może uratować życie!


Obrazowanie tętnic wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej - nieinwazyjna koronarografia

Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych jest badaniem mogącym u niektórych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię. Nie wymaga ono najczęściej nakłuwania tętnicy i pobytu w szpitalu. Wykonanie badania razem z przygotowaniem pacjenta trwa około jednej godziny, a wynik badania z reguły może być przekazany pacjentowi w ciągu kilku godzin. Dodatkowo w czasie badania możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących funkcji lewej komory oraz morfologii zastawek wewnątrzsercowych.
Dostępność badań

Tomografia komputerowa wykonywana jest u pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Kardiologii oraz pacjentów lecznictwa otwartego posiadających skierowanie na badanie (w ramach umowy z NFZ).

Informacje i zapisy pod nr tel.: +48 22 343 45 55


Jak wykonuje się badanie tomografii komputerowej serca

Po wstępnej rozmowie z pacjentem i zebraniu danych dotyczących chorób przebytych i współistniejących pacjent jest kwalifikowany do wykonania badania przez kardiologa. W zgięcie łokciowe jednej z kończyn górnych zakładany jest wenflon. Pacjent proszony jest o położenie się na łóżku będącym częścią tomografu, podłączane są elektrody do monitorowania ekg i pompa infuzyjna do podania środka kontrastowego. Bezpośrednio przed badaniem podawana jest podjęzykowo jedna dawka nitrogliceryny. Po umieszczeniu pacjenta wewnątrz aparatu i poinstruowaniu o konieczności wstrzymania oddechu na kilka sekund wykonywany jest skan, w czasie podawania środka kontrastowego. Długość skanu zależy od częstości rytmu serca i trwa z reguły 5-9 sekund. Na czas tych kilku sekund pacjent powinien bezwzględnie wstrzymać oddech i pozostawać w bezruchu. U wybranych pacjentów przed badaniem konieczne jest podanie leku zwalniającego czynność serca. Przez cały czas trwania badania pacjent jest w stałym kontakcie głosowym i wzrokowym z personelem. Możliwe jest przerwanie badania w dowolnym momencie, na prośbę pacjenta.

Dożylne podanie jodowego środka kontrastowego może powodować uczucie uderzenia gorąca, wypieki na twarzy i nieprzyjemny smak w ustach. Wszystkie te uczucia są przejściowe i najczęściej trwają nie dłużej niż kilka sekund. Przy użyciu nowoczesnych środków kontrastowych poważne powikłania występują bardzo rzadko. Należy jednak liczyć się z wystąpieniem reakcji alergicznej i o wszystkich nieprawidłowościach niezwłocznie informować personel lekarski.

Przez okres około godziny po badaniu pacjent pozostaje pod nadzorem lekarskim, a następnie w większości przypadków możliwe jest opuszczenie szpitala.

Wynik badania najczęściej gotowy jest w ciągu kilku godzin, i powinien być odebrany przez pacjenta lub upoważnioną osobę.

Każde badanie przy pomocy tomografu wykonuje się z użyciem promieniowania rentgenowskiego, które może mieć potencjalny negatywny wpływ na zdrowie. Badanie to jest przeciwwskazane u pacjentek będących, lub mogących być w ciąży. Badanie to wymaga również podania jodowego środka kontrastowego, podobnie jak podczas inwazyjnej koronarografii.

Wszystkie badania tomografii komputerowej tętnic wieńcowych wykonywane są przez zespół lekarski kardiologiczno-radiologiczny, przeszkolony w wykonywaniu tego typu badań w wiodących ośrodkach kardiologicznych w Europie.


Jak należy przygotować się do badania

U większości pacjentów nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Najważniejsze jest powstrzymanie się od spożywania posiłków przez minimum 4-6 godzin przed badaniem. Dla bezpieczeństwa pacjenta konieczna jest ocena funkcji nerek, polegająca na oznaczeniu kreatyniny w ciągu 7-14 dni przed badaniem.Jakie są przeciwwskazania do wykonania badania

Wykonanie badania wymaga podania jodowego środka kontrastowego oraz użycia promieniowania jonizującego. W przypadku uczulenia na jod konieczne jest wcześniejsze poinformowanie lekarza. Również uszkodzenie funkcji nerek (objawiające się najczęściej podwyższonym stężeniem kreatyniny) może być przeciwwskazaniem do wykonania badania.

Wykonanie badania jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet będących w ciąży, gdyż może powodować wady wrodzone płodu.

Obecnie względnym przeciwwskazaniem jest znaczna zmienność częstości rytmu serca oraz migotanie przedsionków.


U kogo nieinwazyjna ocena tętnic wieńcowych może zastąpić tradycyjną koronarografię

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych może być badaniem przydatnym u pacjentów z umiarkowanym i małym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej. Badanie to wykonywane jest również w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np.: test wysiłkowy czy badanie izotopowe) nie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie choroby wieńcowej, lub wyniki tych badań były niejednoznaczne. Badanie to wykonuje się również u pacjentów po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych w celu oceny ich funkcjonowania. Może ono również służyć do diagnostyki pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego (np.: wymiany zastawki wewnątrzsercowej), u których wymagana jest ocena tętnic wieńcowych.

Do pacjentów, u których nie powinno się wykonywać tego badania należą chorzy ze świeżym zawałem serca oraz ostrym zespołem wieńcowym. U tych chorych badaniem zalecanym jest tradycyjna koronarografia.

Każdorazowo dokumentacja pacjenta jest weryfikowana przez lekarza dobrze znającego możliwości i ograniczenia tomografii. Wszelkie wątpliwości omawiane są z pacjentem.Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"