ABC Diagnostyki kardiologicznej

Rezonans Magnetyczny - diagnostyka nieinwazyjna

Polacy żyją kilka lat krócej niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej!

Zgodnie z danymi WHO przewidywana długość życia nowo urodzonego mieszkańca naszego kraju jest około 7 lat krótsza niż mieszkańca Szwajcarii.

Zabójcą nr 1 są w Polsce choroby układu krążenia - tysiące osób umiera w ciągu roku z powodu zawału serca i udaru mózgu. Kolejne tysiące stają się inwalidami z powodu tych schorzeń.

Znając poszczególne czynniki ryzyka, możemy określić swoje własne ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a trafna diagnoza wystawiona w porę może uratować życie!


Badanie metodą Rezonansu Magnetycznego - informacje ogólne

Rezonans magnetyczny (RM) wykorzystuje do tworzenia obrazu sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru zawarte w cząsteczkach wody w ciele ludzkim. Każda najmniejsza różnica w zawartości wody w tkance powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię emitowaną jako falę radiową i przetwarza ją w obraz tkanki umożliwiając rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium.

Od czasu wdrożenia rezonansu magnetycznego w diagnostyce medycznej w roku 1977 do chwili obecnej stał się on podstawową metodą w diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej. Do niedawna zastosowanie MR w diagnostyce kardiologicznej było ograniczone ze względu na trudności w obrazowaniu ruchomego organu jakim jest bijące serce człowieka. W ciągu ostatnich lat powstały skanery MR o dużej szybkości rejestracji badania, które umożliwiły obrazowanie morfologii, funkcji, przepływu krwi w sercu i otaczających go dużych naczyniach a przez to globalną ocenę kardiologicznego stanu zdrowia.

MR serca pozwala na identyfikację uszkodzenia mięśnia serca po zawale, rozpoznanie wrodzonych wad serca i chorób dużych naczyń. MR serca może być również użyty do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu przy określaniu czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone w koronarografii lub tomografii komputerowej jest istotne lub nie. Wszystkie elementy układu sercowo-naczyniowego mogą być obrazowane w badaniu MR: żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice co czyni badanie MR użytecznym w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

Zaletą badania MR to możliwość trójwymiarowego obrazowania anatomii serca i dużych naczyń bez ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Badania MR serca wykonywane w Narodowym Instytucie Kardiologii

w chorobie wieńcowej:

 • ocena funkcji mięśnia serca, grubości mięśnia serca i skurczowego przyrostu grubości,
 • ocena żywotności mięśnia serca przed rewaskularyzacją (angioplastyką lub wszczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych),
 • ocena uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale,
 • ocena uszkodzenia mikrokrążenia po przebytym zawale do oszacowania ryzyka powikłań,
 • ocena wydolności rezerwy wieńcowej przez porównanie perfuzji spoczynkowej i po obciążeniu adenozyną.

w dysfunkcji, niewydolności mięśnia serca:

różnicowanie etiologii (niedokrwiennej, zapalnej, w przebiegu choroby naciekowej, spichrzeniowej) przez ocenę lokalizacji i charakteru zwłóknienia/martwicy w mięśniu serca.

we wrodzonych wadach serca:

 • do oceny skuteczności leczenia u pacjentów po operacjach złożonych wad serca
 • u dzieci ze skomplikowanymi, złożonymi wadami do oceny stosunków anatomicznych przed operacją,
 • do oceny stopnia nasilenia wad przeciekowych (ocena Qp/Qs) oraz lokalizacji przecieku.

w wadach zastawkowych:

do oceny stopnia nasilenia wady przez pomiar planimetryczny oraz oznaczenia wielkości gradientu przy stenozie i fali zwrotnej przy niedomykalności zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej lub płucnej.

w guzach serca:

jako badanie uzupełniające echokardiografię w ocenie charakteru tkanki guza, naciekania struktur otaczających guz i zaburzenia funkcji serca.

w kardiomiopatii przerostowej:

do precyzyjnej oceny regionalnego przerostu oraz regionalnego zwłóknienia/martwicy mięśnia serca.

inne:

 • ocena tętniaka aorty
 • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
 • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka


Badania MR serca w fazie wdrażania w Narodowym Instytucie Kardiologii:

Ocena naczyń wieńcowych - Badania naczyniowe MR:

 • ocena aorty piersiowej
 • ocena aorty brzusznej
 • ocena tętnic nerkowych
 • ocena tętnic szyjnych
 • ocena tętnic płucnych
 • ocena tętnic kończyn dolnych
 • ocena żył płucnych


Inne badania MR wykonywane w Narodowym Instytucie Kardiologii:

Badania niesercowe MR zostaną opisane przez specjalistę radiologa z danej dziedziny .

MR głowy

 • poszerzenie diagnostyki po wcześniejszym wykonaniu badań obrazowych (TK)
 • podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgu i opon
 • diagnostyka przerzutów nowotworowych do mózgu
 • zaburzenia rozwojowe OUN
 • zaburzenia w obrębie układu komorowego - ocena drożności wodociągu mózgu
 • choroby metaboliczne
 • zmiany demielinizacyjne
 • wczesna diagnostyka udaru niedokrwiennego mózgu
 • anomalie rozwojowe układu naczyniowego

MR kanału kręgowego i rdzenia

 • zmiany pourazowe i pooperacyjne
 • nacieki lub przerzuty nowotworowe
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów
 • malformacje naczyniowe
 • wady rozwojowe

MR stawów

 • staw kolanowy, ramienny, biodrowy, skokowy,
 • małe stawy w tym nadgarstka, śródręcza i śródstopia
 • nowotwory łagodne i złośliwe kości
 • ocena nacieków czy przerzutów nowotworowych do kości i stawów
 • zmiany pourazowe w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
 • przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów
 • anomalie rozwojowe
 • choroba zwyrodnieniowa dużych stawów w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego

MR dróg żółciowych

Urografia MR
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"