Leczenie w poradni Narodowego Instytutu Kardiologii

Leczenie osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Odpłatne świadczenia ambulatoryjne

Pacjenci indywidualni przed skorzystaniem z odpłatnych świadczeń, zobowiązani są do podpisania:

 • oświadczenia woli o udzieleniu danego świadczenia na zasadach pełnej odpłatności,
 • umowy cywilnoprawnej (w przypadku lecznictwa szpitalnego).

Pacjenci indywidualni wyrażający chęć skorzystania z odpłatnych specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych po telefonicznym lub osobistym zapisaniu się, są zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia oraz uiszczenia opłaty. Pacjentowi zostanie udzielone świadczenie wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty.


Leczenie szpitalne

 1. W zakresie lecznictwa szpitalnego pacjenci indywidualni winni złożyć do Działu Organizacji Opieki Kardiologicznej lub sekretariatu odpowiedniej Kliniki wniosek o wyznaczenie konsultacji kwalifikacyjnej. Obowiązujący wzór wniosku dostępny na stronie internetowej IK.
 2. Klinika/Dział Organizacji Opieki Kardiologicznej po akceptacji wniosku przekazuje go do odpowiedniej Kliniki/oddziału celem wyznaczenia konsultacji kwalifikacyjnej. Pacjent przed skorzystaniem z konsultacji kwalifikacyjnej zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów i okazania dowodu wpłaty. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentacji medycznej do odpowiedniej Kliniki/Oddziału zamiast konsultacji kwalifikacyjnej.
 3. Klinika/Oddział informuje pacjenta o terminie przyjęcia do szpitala oraz o zasadach odpłatnego udzielania świadczeń.
 4. Po przedstawieniu zasad odpłatnego udzielania świadczeń Pacjent podpisuje umowę cywilnoprawna określającą szacunkowy koszt wykonanych usług oraz planowany czas pobytu. Obowiązujący wzór umowy i oświadczenia dostępny na stronie internetowej IK.
 5. Przed rozpoczęciem udzielania świadczeń pacjent zobowiązany jest do wpłaty zaliczki wynoszącej 100% szacunkowych kosztów planowanych świadczeń na podstawie wystawionej przez Dział Finansowo-Księgowy faktury zaliczkowej.
 6. Pacjent może być przyjęty do Kliniki/Oddziału wyłącznie po okazaniu w Izbie Przyjęć dokumentu potwierdzającego wpłacenie zaliczki.
 7. Po zakończeniu hospitalizacji pacjent jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających z wykonania dodatkowych świadczeń nie ujętych w umowie na podstawie wystawionej faktury rozliczającej w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Cennik

 1. Ceny ujęte w cenniku są cenami netto.
 2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. u. Nr 54, poz. 535) z późn. zm. dolicza się podatek VAT w przypadku usług nie związanych z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia oraz dostawą towarów i świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanymi.
 3. Cennik nie stanowi oferty handlowej. (Wyciąg przepisów z Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Kardiologii)

Do pobraniaRealizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"