Leczenie w poradni Narodowego Instytutu Kardiologii

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.


Kontakt w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej w IK

Udostępnieniem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Instytucie Kardiologii zajmuje się Sekcja ds. Jakości i Dokumentacji Medycznej, znajdująca się na poziomie (-1).

Instytut Kariologii ul. Alpejska 42 04-628 Warszawa

tel. +48 22 343 46 06
fax. +48 22 343 47 77


Niezbędny jest pismeny wniosek

Udostępnienie dokumentacji następuje na pisemny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, po potwierdzeniu jego tożsamości dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.


Czas realizacji

Wydanie dokumentacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


Opłaty

Pacjentom udostępnia się dokumentację medyczną odpłatnie na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Instytutu Kardiologii nr 30 z dnia 18.05.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.


Do pobrania



Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"